Obec Přílepy
Obec Přílepy
u Rakovníka

Rozpočtové změny-opatření v období 2018-2022

-Usnesení č.021/2018 ze dne 14.11.2018

        -ZOP po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  (pro volební období 2018-2022) v rozsahu do výše 100.000,-Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).

        Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

         a.) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

         b.) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

         c.) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

         Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtovéhoopatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Zákon 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

§ 16: Změny rozpočtu ►►►

(1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny),
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny).

(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

(3) Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle § 28 odst. 12.

(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4§ 39 odst. 7 obdobně.

 

Datum sejmutí: 31. 1. 2023 Zodpovídá: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 26. 9. 2022
slabý déšť 16 °C 10 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 12/7 °C
středa 28. 9. slabý déšť 12/5 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 12/6 °C

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie